Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı

Form İçin tıklayınız

Sözleşme İçin tıklayınız

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Geçici Madde 12-(Ek: 2/12/2016 – 6764/48 md.): 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulamak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 nci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununun 53 ncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) fıkrasının (h) bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.

Not 1: Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışındadır; Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrenciler için bu formun doldurulmasına gerek yoktur.

Not 2 : Bu form sadece yurt içinde ücret alarak staj yapacak öğrenciler tarafından doldurulmalıdır.

Not 3: Bu kapsamdaki öğrencilerin aşağıdaki beyanı ve bilgileri doldurmaları ve şirketle yapmış oldukları sözleşme örneğini (staja başlamadan imzalatmaları gerekir.) bu forma eklemeleri gerekmektedir.

NOT: Öğrenciye ücret ödendiğine dair banka dekontunun staj bitiminde veya takip eden ayın 04’üne kadar bu formlarla birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir.